cho 17g axit M2O3, tác dụng với H2So4 loãng thu được 57g muối sunfat. Tìm M

Các câu hỏi liên quan