Cho 2 hình bình hành ABCD và ABEF không đồng phẳng lần lượt có tâm O và O'. Lấy M và N lần lượt trên AE và BD sao cho AM = 1/3 AE; BN = 1/3 BD. Chứng minh MN // (CDFE). Nếu có thể thì em xin phép một lời giải chi tiết một chút ạ. Em cảm ơn nhiều!

Các câu hỏi liên quan