Cho 2 tập hợp A=(-1;3] , B=[m-3;2m+7] đều khác tập rỗng.xác định m để A hợp B=B;A hợp B=B

Các câu hỏi liên quan