Cho `x^3 - y^3 = 335` và `x - y = 5.` Tính `xy`

Các câu hỏi liên quan