Cho `48,5g` hỗn hợp gồm `CuO` và `ZnO` cho phản ứng với `400ml` dung dịch `HCl` có nồng độ `3M` xảy ra hoàn toàn `a. PTHH?` `b.` Khối lượng Oxi trong hỗn hợp? `c.` Khối lượng muối tạo thành? `d.` Nồng độ các chất sau phản ứng?

Các câu hỏi liên quan