Cho 6,5g Zn tác dụng với dung dịch axit( Hcl ) thu được muối ( ZnCl2 ) và khí H2

a, Viết PTHH

b, Tính V của h2( đkc ) thu được?

c, Tính m của hcl tham gia phản ứng ?

( Biết Zn=65 , H=1 , Cl=35,5 )

Các câu hỏi liên quan