Cho 67,2 1 khí CO ² (đktc) tác dụng vừa hết với 600ml dd Ba(OH) ² , sản phẩm tạo thành là BaCO ³ và nước. a) Viết PTHH b) tính nồng độ mol của dd Ba(OH) đã dùng c) Tính khối lượng kết tủa tạo thành

Các câu hỏi liên quan