Cho `8,4(g) Fe` tác dụng với `H_2SO_4` đặc nóng thu được `SO_2` và dd `X` cô cạn `X` thu được `2,64(g)` muối khan `a)` Tính `m_(H_2SO_4)` phản ứng `b)`Cho toàn bộ khí `SO_2` qua `275ml` dd `KOH 1M` được dd `Y`. Tính khối lượng các chất tan có trong dd `Y`

Các câu hỏi liên quan