Cho A= 1+3+3*2+3*3+3*4+....+3*2022 Tìm số dư khi chia A cho 13

Các câu hỏi liên quan