cho a,b,c là các số thực thỏa mãn ab+bc+ca= abc và a+b+c=1 chứng minh rằng :(a-1).(b-1).(c-1)=0

Các câu hỏi liên quan