cho a gam mg vào 200ml dung dịch gồm feso4 1m và cuso4 0,75m đến khi phản ứng kết thúc thu được b gam chất rắn B cho toàn bộ chất rắn B tác dụng với dung dịch hcl dư thấy sinh ra 5,6 l khí ở đktc.tính a,b

Các câu hỏi liên quan