cho ba số thực dương x;y;z có tích bằng 1 tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=x^2/y+z y^2/x+z + z^2/x+y

Các câu hỏi liên quan