Cho biết cách biểu diễn tỉ lệ? Helpppp

Các câu hỏi liên quan