cho bình vuông ABCD.Trên cạnh AB,BC,CD,DA lấy lần lượt các điểm M,N,P,Q sao cho AM=BN=CP=DQ. a)CM MB=NC=PD=QA. b)CM tam giác QAM=tam giác NCP c)CM MNPQ là hvuông giúp mk với ạ.Cảm ơn

Các câu hỏi liên quan