Cho cấp số cộng (un) có u3 =15 và d=-2 .Tìm Un

Các câu hỏi liên quan