Cho ΔABC có gócB > góc C, trêncạnh AC lấy điểm O sao cho OB = OC và trên tia đối của OB lấy điểm A' sao cho OA'=OA . CM ΔABC = ΔA'BC( vẽ hình)

Các câu hỏi liên quan