Cho ΔABC vuông tại A. Đường tròn tâm O đường kính AC cắt BC tại M. a) CM: ΔAMC vuông b) Tiếp tuyến tại M của ( O ) cắt AB tại N. CM: AN = NB

Các câu hỏi liên quan