cho dãy số (Un) với U1 = 3n+2 (n lớn hơn hoặc =1 )

a/ chứng minh rằng (Un) là cấp số cộng

b/ tìm U1 và d =?

Các câu hỏi liên quan