Cho đường tròn (O;R) có dây AB không đi qua O. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với OA, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với OB , hai đường thẳng này cắt nhau tại S. Qua S kẻ đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại D và E sao cho E nằm giữa D và S. Gọi I là trung điểm của DE. Chứng minh S, A, O, I, B cùng thuộc một đường tròn.

Các câu hỏi liên quan