cho góc xOy .Lấy hai điểm A,B thuộc tia Õ sao cho OA bé hơn OB .Lấy hai điểm C,D thuộc tia Oy sao cho OC=OA, OD=OB .Gọi E là giao điêm của AD và BC . Chứng minh : 1 . AD=BC 2 .tam giác EAB=tam giác EDC 3. OE là tia phân giác của xOy giúp mik với ạ

Các câu hỏi liên quan