Cho hình bình hành ABCD có M là trung điểm BC. Gọi N là giao điểm của BD và AM. Biết DN = 8cm, tính BD.

Các câu hỏi liên quan