cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD: a) chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành b) DE cắt AC tại I, BF cắt AC tại K. Chứng minh rằng AI=IK=KC

Các câu hỏi liên quan