cho hình bình hành abcd trên cạnh ab lấy điểm m trên cạnh cd lấy điểm n sao cho am=cn A,Chứng mình AN=CM B,gọi O là giao điểm của AC và BD , chứng mình O là trung điểm của MN vẽ hình giúp mình với luôn nhẽ cảm ơn!

Các câu hỏi liên quan