Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, OC. a) CNR (MNP) song song (ABCD) b) Tìm giao điểm của Q = SD nằm trong (MNP) c ) CMR (MNP) là hình bình hành

Các câu hỏi liên quan