CHO HÌNH CHÓP TRUNG ĐIỂM CỦA 2 ĐƯỜNG CHÉO TRONG HÌNH NÀY LÀ CHỔ NÀO THẾ ??? giúp tôi với từ trung điểm 2 đường chép kéo lên 5cm

Các câu hỏi liên quan