Cho hình chữ nhật ABCD . Cm rằng 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc đường tròn.xác định tâm

Các câu hỏi liên quan