Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của BC và AD a) Chứng minh: BI = AK b) Chứng minh: ABIK là hình vuông

Các câu hỏi liên quan