Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M là trung điểm của AB, kẻ MN vuông góc với CD tại N. a, Chứng minh rằng: tứ giác AMNP là hình chữ nhật. b, Gọi O là trung điểm của MN, chứng minh O cx là trung điểm của AC. Ai cứu t đii

Các câu hỏi liên quan

Câu 11: Theo em, ngân sách nhà nước được hiểu như thế nào? A. Quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước. B. Là sự quyên góp tự nguyện của người dân. C. Là nhà nước bắt buộc người kinh doanh đóng góp. D.Là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Câu 12: Mục đích của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì? A.Để ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế. B. Để tạo nên sự giàu có cho đất nước. C. Để có tiền thực hiện hoạt động ngoại giao. D. Để xây dựng các cơ quan Nhà nước. Câu 13. Trong bài thơ "Bài ca vỡ đất" nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết: "Bàn tay làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm" Theo em nhà thơ nhắc đến hoạt động nào sau đây? A. Hoạt động tiêu dùng. B. Hoạt động sản xuất. C. Hoạt động phân phối. D. Hoạt động trao đổi. Câu 24. Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng A. đầu tư đổi mới công nghệ. B. bán hàng giả gây rối thị trường. C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường. Câu 15. Giá cả thị trường được hình thành A. do người sản xuất áp đặt. B. do ý chí người mua hàng. C. trên thị trường. D. do nhà quản lý. Câu 16. Phát biểu nào dưới đây không đúng về thị trường? A. Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán. B. Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn thu được từ sản phẩm họ mua. C. Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng xác định giá và số lượng trao đổi. D. Thị trường không nhất định gắn với một địa điểm cụ thể như chợ, cửa hàng,