Cho hình vẽ bên , biết a // b và góc A1 = 42° . Tính số đo góc B3 , B1 và A2

Các câu hỏi liên quan

II.Language focus:

Pronunciation:

1A.summer B.Sunday C.club D.community

2A.wanted B.picked C.donated D.collected

3A.loved B.liked C.enjoyed D.played

4A.washed B.watched C.learned D.stopped

5.A.amazing B.learn C.work D.surf

6A.yoga B.collect C.amazing D.surf

Stress:

7A.dollhouse B.dinner C.activity D.hobby

8A.creativity B.sunburn C.suncream D.jogging

9A.cardboard B.common C.flower D.because

10A.gardening B.tomato C.running D.cooking

11A.Yesterday my mom___to the market with me.

A.go B.went C.going D.goes

12.What____Trang often ____in her spare time?

A.is/do B.are /do C.do/do D.does/do

13.My classmates ___eating snacks at reccess because they

are delicious.

A.dont like B.hate C.dislike D.love

14.My teacher ____eating fast food because it is not

good for her health.

A.likes B.hates C. enjoys D.loves

15.Odd one out:

A.picking up B.Community C.helping D.donating

litter activities homeless old clothes

children

16.Nam:I have a toothache.What should I do?

Ba: You should_______.

A.Go to the market B.not eat too much candies

C.Wash your hands D.use suncream

III.Fill in each blank with a right word:

hates/ likes/ to/ at/plays/ played/his/ her/ never/ sometimes

Nick is listening (1)____music now. He __(2) classical

Music so he often (3)____the piano in (4)____spare time.

Nick has (5)___tried taking photos before.

IV.Read and choose the best answer:

Trangs hobbies are painting and taking photos.They are quite different from each other.Trang normally paints landscapes and animals. Yesterday she painted a very big house.

1.Does Trang like painting?

2.Is painting like taking photos?

3.Does Trang often paint people?

4.When did Trang paint a very big house?

5.Did Trang paint a small house yesterday?

V.Use the given words to make sentences:

1.She/ like/ take/ photo/ her/ spare time.

2.I/ go/ supermarket/ last night/ mom

3.We/ not/ read/ book/ yesterday.

4.They/ enjoy/ play/ the violin./

VI. Write about your hobby

VII.Write an email to your friend about your community activities last week.

Câu 1: Mục tiêu khái quát của EU là A. tạo ra môi trường cho sự tự do lưu thông con người, dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ. B. xây dựng, phát triển một khu vực có sự hòa hợp về kinh tế, chính trị và xã hội. C. cùng liên kết về kinh tế, luật pháp, an ninh và đối ngoại, môi trường, giáo dục. D. góp phần vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chống biến đổi khí hậu. Câu 2: Thực hiện quyền bổ nhiệm Ngân hàng Trung ương của Liên minh châu Âu (EU) là A. công dân các quốc gia. B. chính quyền các quốc gia. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng bộ trưởng EU. Câu 3: Cơ quan nào sau đây bổ nhiệm Ủy ban Liên minh châu Âu? A. Nghị viện châu Âu. B. Hội đồng châu Âu. C. Hội đồng bộ trưởng EU. D. Chính quyền các quốc gia. Câu 4: Giá nông sản của Liên minh châu Âu (EU) thấp hơn so với giá thị trường thế giới vì A. EU đã hạn chế nhập khẩu nông sản. B. giá lao động nông nghiệp rẻ. C. đầu tư nguồn vốn lớn cho nông nghiệp. D. EU trợ cấp cho hàng nông sản. Câu 5: Thực hiện quyền bổ nhiệm Tòa Kiểm toán châu Âu là A. công dân các quốc gia. B. chính quyền các quốc gia. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng bộ trưởng EU. Câu 6: Thực hiện quyền bổ nhiệm Tòa án Công lí của EU là A. công dân các quốc gia. B. chính quyền các quốc gia. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng bộ trưởng EU.