Cho lượng 8,8g hổn hợp rắn gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ 250g đ HCl thu được 4,48 lít H2 a, PTHH và tính khối lượng của mổi châtd hổn hợp trược phản ứng ? b, khối lượn mage clorua thủ được phản ứng là bao nhiêu ? c, tính nồng độ % của dụng dịch HCl?

Các câu hỏi liên quan