Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ R1 = 8 ôm,R2 = 6 ôm, Um = 18 v không đổi R3 là một biến trở, cho biết công suât tiêu thụ của R2 là 6W

Tính điện trở R3

Các câu hỏi liên quan