Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 8 ôm , R2 = 6 ôm,U mạch = 18 V không đổi,R3 là một biến trở .

a)Cho công suất điện tiêu thụ của R2 là 6W.Tính điện trở R3.

b)Khi biến trở R3 tăng thì công suất tiêu thụ của R2 tăng hay giảm giải thích vì sao?

Các câu hỏi liên quan