Cho một chuỗi kí tự S có 𝑛 kí tự (𝑛 100). Hãy đếm số kí tự khoảng trắng trong chuỗi đó. Dữ liệu vào: Gồm một dòng duy nhất là chuỗi kí tự 𝑆. Kết quả: In ra số lượng kí tự khoảng trắng của 𝑆. c++nha

Các câu hỏi liên quan