cho một hình vuông ABCD , dựng liên tiếp các hình vuông ABCD có một cạnh thuộc cạnh AB . tổng chu vi của tất cả các hình vuông trong hình vẽ bằng 352 cm . a, tính độ dài cạnh hình vuông ABCD ? b , nếu các hình vuông ABCD có độ dài cạnh hơn kém nhau 1 (cm) và độ dài cạnh của hình vuông nhỏ nhất là 2 (cm) thì có tất cả bao nhiêu hình vuông ?

Các câu hỏi liên quan