Cho một khối lượng kẽm vào 50ml đ H2SO4. Phản ứng xong thu đc 2,24l khí (đktc) A, viết PTHH cho phèn ứng B, tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng

Các câu hỏi liên quan