cho nửa đường tròn đường kính CD, lấy điểm E bất kì thuộc nửa đường tròn. Kẻ tiếp tuyến Cx và Dy. Tiếp Tuyến tại E cửa nửa đường tròn cắt tiếp tuyến tại C và D ở A và B a) ΔCED và ΔCOB là tam giác gì b) tìm vj trí của E sao cho AC+BD nhỏ nhất c) Cho góc ECD = 60°. Chứng minh ΔEBD là tam giác đều

Các câu hỏi liên quan