Cho R1 = 5 ôm, R2 = 10 ôm, UAB = 30V

-Tính điện trở tương đương

-Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trong 2TH sau.

a,R1 nối tiếp R2

b, R1song song R2

Các câu hỏi liên quan