Cho R1 mắc nối tiếp với ( R2 // R3 ) . biết R1 = 1, R2= 3, R3= 6, U=12V. a, Tính I1, I2, I3 b, Tính U1, U2, U3