cho S=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7 Chứng tỏ rằng S chia hết cho 3

Các câu hỏi liên quan