Cho số nguyên n 2. Có bao nhiêu cách chia n sinh viên thành 2 đội mà trong đó a) một đội học tiếng Anh và một đội học tiếng Pháp? b) cả hai đội cùng đi làm công tác xã hội như nhau? (xét trường hợp n chẵn và lẻ )

Các câu hỏi liên quan