cho tam gác ABC vuông tại A đường cao AH , biết BC= 20cm ,AC= 12cm a) tính BH , AH ? b)Xác định tâm đường tròn đi qua 3 đỉnh A,B,C

Các câu hỏi liên quan