cho tam giác ABC cân ở A có điểm D trên cạnh BC kẻ DM// AC , DN//AB a) chứng minh AMDN là hình bình hành b) tam giác BDM là hình gì ? vì sao? c ) so sánh DM+ DN và AB

Các câu hỏi liên quan