Cho tam giác ABC có Â=90* . Đường cao AH gọi E bà F lâng lượt là hình chiếu của H trẻn các cạnh AB và AC a, chứng minh AE.AB=AF.AC

Các câu hỏi liên quan