Cho tam giác ABC. Hãy xác định vị trí của M sao cho MA^2+MB^2-3MC^2 đạt giá trị bé nhất

Các câu hỏi liên quan