Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), M là trung điểm của BC. Trên tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. a.Chứng minh tam giác MAB = tam giác MDC b.Chứng minh AB//CD c.Trên các đoạn thẳng AB,CD lần lượt lấy các điểm G và H sao cho AG=DH.Chứng minh 3 điểm G,M,H thẳng hàng

Các câu hỏi liên quan