Cho tam giác ABC và M,N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Gọi P là điểm đối xứng với M qua N a) Chứng minh tam giác AMCP là hình bình hành b ) Tam giác ABC có điều kiện gì thì AMCP là hình thoi . Là hình vuông

Các câu hỏi liên quan