Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Có BH = 4cm , HC = 9cm , AH = 6 . b) Gọi D là hình chiếu của H trên AB , E là hình chiếu của H trên AC . Chứng minh `AD` `.` `AB` `+` `AE` `.` `AC` `=` `2DE^2`

Các câu hỏi liên quan