Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Có BH = 4cm , HC = 9cm , AH = 6 . Tính số đo góc ABC

Các câu hỏi liên quan