Cho tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH, biết BH=4 cm, CH=9 cm. a) Tính AH, Góc C, S tam giác ABC b) Vẽ tia phân giác AD của góc HAC. CM: HE=AF.tan HEA c)Từ E kẻ ED vuông góc BC (D thuộc AC). CM: BD song song HF

Các câu hỏi liên quan