cho tam giác DEF vuông tại D có DE>DF,DM là đường trung tuyến . gọi MN là đường vuông góc kẻ tù M đến DE ,MK là đường vuông góc kẻ từ M đến DF . trên tia MN lấy H sao cho N là trung điển của MH a) tứ giác DKMN là hình gì ?vì sao? b)chứng minh tứ giác DMEH là hình thoi c) gọi O là trung điểm của DM . chứng minh ba điểm H,O,F thẳng hàng d) tam giác DÈ cần thêm điều kiện gì để tứ giác DKMN là hình vuông

Các câu hỏi liên quan